IZVJEŠĆE
sa stručnog skupa
Agencije za odgoj i obrazovanje

   U organizaciji više savjetnice Jasne Pandžić, dana 29. kolovoza 2013.g. održan je stručni skup za nastavnike Hrvatskoga jezika Zadarske županije u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i vetrinarskoj školi Stanka Ožanića.

Teme su bile sljedeće:

  1. Vrijednosti građanskog odgoja u nastavi Hrvatskoga jezika (Jasna Pandžić)
  2. Usmjereno čitanje u nastavi Hrvatskoga jezika (Sanja Fulgosi)
  3. Čitanje kao proces razumijevanja teksta (Marija Rušev)

   U svom izlaganju, viša savjetnica Jasna Pandžić govorila je o načinima realizacije programa građanskog odgoja kroz nastavu Hrvatskoga jezika. Ciljevi građanskog odgoja zapravo su umnogome već implementirani u sadržajima Hrvatskog jezika, posebice u nastavi književnosti i lektire, npr.: razvijanje demokratskih načela u svakodnevnoj komunikaciji, stvaralačko i učinkovito sudjelovanje u društvenom životu, razvijanje svijesti o pravima, dužnostima i odgovornostima pojedinca, o poštivanju zakona, toleranciji prema drugima i drugačijima, rješavanje problema zajednice. Svrha građanskoga odgoja je da se učenik osposobi za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge.
   Nastava građanskog odgoja treba težiti stvaranju kompetentnih osoba, a „kompetentna osoba jest ona koja zna i umije, ali i koja djeluje u skladu sa svojim znanjima i vještinama ne zato što mora ili zato što joj to donosi materijalnu korist, nego zato što vjeruje da je takvo djelovanje ispravno i dobro za nju, posao koji obavlja i zajednicu u kojoj živi“, rekla je Jasna Pandžić.

   Dr. sc. Sanja Fulgosi iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje govorila je o usmjerenom čitanju koje navodi učenika da pomno, promišljeno, kritički i analitički razmatra tekst, te ga navodi da dubinski pristupa tekstu.Usmjereno čitanje provodi se na kraćem tekstu i odnosi se istodobno na književnoumjetničke i funkcionalne tekstove.
Središnji dio izlaganja odnosio se je na upoznavanje nastavnika s osnovnim postupcima usmjerenoga čitanja. Prva je faza pomno čitanje teksta, slijedi uočavanje i tumačenje bitnih dijelova teksta u kontekstu zadatka te kategoriziranje prema čitalačkim okvirima ili odrednicama: sadržaj, struktura, jezik i stil, prenesena značenja, te kontekstualne i vrijednosne odrednice.
   Nakon izlaganja, slijedila je radionica gdje su nastavnici sve značajke usmjerenoga čitanja mogli usvojiti na primjeru usporedne analize dvaju dijaloga iz tragedije Romeo i Julija Williama Shakespearea.

   Marija Rušev, nastavnica Hrvatskoga jezika u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića održala je zaključno predavanje o čitanju kao procesu razumijevanja teksta. Svoje izlaganje popratila je brojnim primjerima iz svoje prakse, a oni se uglavnom temelje na usmjerenom čitanju ili čitanju sa zadatkom.
Vještina čitanja i razumijevanja teksta polazišna je točka učenikova svekolikog uspjeha u školi, a kasnije u poslu i životu. Usmjereno čitanje potiče učenika na pomno čitanje, na samostalni rad, učenik razmišlja o pročitanom, donosi zaključke, argumentira ih, iznosi svoje stavove, kritički promišlja i aktualizira. Posebice je zahtjevno razumijevanje pjesničkoga teksta jer ga učenik mora razumjeti najprije na denotativnoj razini, a onda i na konotativnoj nakon čega slijedi pomna analiza i sinteza pročitanog.
S obzirom na vrstu teksta, ciljeve i okvire čitanja, u predavanju i radionici prof. Rušev je prikazala različite situacije/primjere u kojima optimalno dolazi do izražaja metoda čitanja sa zadatkom.

Napomena:
     Prezentaciju izlaganja prof. Marije Rušev možete preuzeti ovdje.

Izvješće pripremila:     
    
Marija Rušev, prof. savjetnik 

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije