IZVJEŠĆE
sa Županijskog stručnog vijeća
nastavnika hrvatskoga jezika u
srednjim strukovnim školama
i
gimnazijama

 

 

 

   U utorak 22. studenog 2011., u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića održano je četvrto stručno vijeće u tekućoj godini. Predavanje s temom "Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezika" održala je viša savjetnica Jasna Pandžić.

  
U uvodnom dijelu, Jasna Pandžić je govorila o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u kontekstu nacionalnog i predmetnog kurikuluma te u kontekstu nastavnog plana i programa te elemenata vrednovanja propisanih za gimnazije i strukovne škole. Posebno se osvrnula na učenike s poteškoćama u učenju i načine vrednovanja njihovih obrazovnih postignuća najavivši jedno stručno vijeće posvećeno njima. U daljnjem izlaganju bilo je riječi o inicijalnoj provjeri, o usmenoj i pismenoj provjeri učenikova znanja te o okvirnom vremeniku pisanih provjera, a što je utvrđeno novim Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (MZOŠ, 2010.). S obzirom da su obrazovna postignuća (i državna matura) postavljena prema Bloomovoj taksonomiji, radionica stručnog vijeća bila je posvećena mjerilima ocjenjivanja, odnosno određivanju razina učeničkih postignuća za ocjenu od 1 do 5. Razine Bloomove taksonomije, od one najosnovnije (najniže) razine dosjećanja, preko razine shvaćanja i primjenjivanja do viših razina: analiziranja, prosuđivanja i stvaranja, nastavnici su primjenjivali na odabranim temama (predikat, objekt, veliko i malo slovo, glasovne promjene).
   Viša savjetnica Jasna Pandžić je ponovno naglasila da je u središtu pažnje učenik, te da nije dovoljno samo ocijeniti učenika, već ga treba kontinuirano pratiti te pronalaziti načine da utječemo na poboljšanje učenikovih postignuća. Da bi to postigli, nastavnici moraju još više poraditi na usavršavanju svojih stručnih kompetencija.

Izvješće pripremila: Marija Rušev, prof. savjetnik

© RivaOn - Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije