Marija Bašić, prof. mentor:

Kriteriji pedagoškog praćenja i ocjenjivanja (vrednovanje)

(Izvedbeni program iz Hrvatskoga jezika)

(Predavanje na Županijskom stručnom vijeću, 29. kolovoza 2008.)

   BROJ SATI: 105

PROPISANI SADRŽAJI se mogu realizirati zbog:

 • Nastavnikove stručnosti i motiviranosti za rad

 • Učenikova interesa (danoga i zadanoga) i njegove motiviranosti u stjecanju znanja i uspjeha u društvu

 • Svijesti o važnosti društvene uloge i značenja, kao i mjesta ovoga nastavnog predmeta u cijelome sustavu obrazovanja

POSEBNE NASTAVNIKOVE OBVEZE

 • Planiranje nastave

 • Stručna i metodička priprema

 • Permanentno stručno usavršavanje

 • Javnost rada i poštivanje obrazovnih institucija

 • Korektan odnos prema učenicima i roditeljima

 • Suradnja s kolegama (prvenstveno sa sustručnjacima)

POSEBNE UČENIČKE OBVEZE

 • Redovito pohađanje nastave

 • Nošenje pribora za rad i prećenje na satu

 • Sudjelovanje u nastavi

 • Ispunjavanje domaće zadaće

 • Vođenje bilježaka i služenje priručnicima

 • Učenje (stjecanje znanja, vještina i navika)

 • Korektan odnos prema kolegama (učenicima) i nastavnicima

 • Poštivanje kućnog reda u školi

ELEMENTI PRAĆENJA I OCJENJIVANJA SU:

 • Nastava književnosti

 • Nastava jezika

 • Jezično izražavanje i stvaranje (usmeno i pismeno)

 • Školska i domaća lektira

 • Školska zadaća

MJERILA ZA POJEDINE E ELEMENTE SU:

Nastava književnosti

 • Odličan (5) – redovito praćenje nastave, razumijevenje književnoteorijskih pojmova; shvaćanje kronološkog slijeda nastanka književnog djela, kao i vrijednosnog kriterija za uvrštavanje istih u nastavni program; čitanje obvezne lektire
 • Vrlo dobar (4) - redovito praćenje nastave; samostalno služenje udžbenikom i priručnikom; potpuno razumijevanje teksta; čitanje obvezne lektire
 • Dobar (3) – redovito praćenje nastave; čitanje iz udžbenika uz stručnu pomoć; čitanje odabranih ulomaka; razumijevanje teksta uz nastavnikovu pomoć
 • Dovoljan (2) – redovito praćenje nastave; usvajanje osnovnih pojmova i mogućnost reproduciranja književnih činjenica

Nastava jezika

 • Odličan (5) – potpuna usvojenost jezičnih sadržaja i njihova samostalna primjena u praksi; samostalno služenje udžbenikom i priručnikom; samostalno rješavanje jezičnih vježbi, kao i samostalno sastavljanje vježbi
 • Vrlo dobar (4) – usvojenost bitnih jezičnih znanja i njihovo prepoznavanje, kao i primjena u praksi; samostalno rješavanje jezičnih vježbi iz udžbenika
 • Dobar (3) – prepoznavanje jezičnih sadržaja i primjena u praksi uz stručnu pomoć
 • Dovoljan (2) – prepoznavanje najosnovnijih jezičnih sadržaja bez mogućnosti primjene u praksi

Lektira (školska i domaća):

 • Odličan (5) – čitanje lektirnih djela u cijelosti; samostalna interpretacija teksta, kao i pismeni prikaz/rasprava teksta
 • Vrlo dobar (4) – čitanje odabranih ulomaka iz lektirnih djela i interpretacija istih te pismeni prikaz teksta
 • Dobar (3) – čitanje ulomka iz čitanke; interpretacija uz stručnu pomoć; zabilješka o istom
 • Dovoljan (2) – čitanje manjeg ulomka; prepričavanje istog te pismeni prikaz pročitanoga

Jezično izražavanje i stvaranje

 • Odličan (5) – samostalna obrada teme na razini prikaza/rasprave/eseja te potpuno znanje standardnoga jezika
 • Vrlo dobar (4) – oblikovanje teksta na temu; razumijevanje pročitanih članaka/prikaza/rasprava; poznavanje jezičnog standarda
 • Dobar (3) – pravilno čitanje i pisanje (uz uporabu pravopisa); razumijevanje umjetničkog i znanstvenog teksta
 • Dovoljan (2) – redovito pisanje domaćih uradaka te umijeće sastavljanja prigodnih tekstova (zamolba, žalba, čestitka itd.)

Školska zadaća (pišu se dvije)

 • Odličan (5) – samostalna i ozbiljna obradba slobodne ili vezane teme i pravilno grafičko oblikovanje teksta; urednost i čitljivost rukopisa
 • Vrlo dobar (4) – obrada teme na osrednjoj razini; dobro poznavanje jezičnih normi; urednost i čitljivost teksta; smislenost i gramatičnost svake rečenice
 • Dobar (3) – osrednjost u obradi teme; mogućnost pogrešaka u jezičnom standardu; uredan i lijepo oblikovan tekst
 • Dovoljan (2) – površna obrada teme; nepotpuno poznavanje jezičnih normi; uredan i čitljiv tekst


  Zaključak

Naravno, ovo nije lako postići, ali je cilj. Zaključna ocjena nije aritmetička sredina postojećih ocjena, već rezultat praćenja, ocjenjivanja po mjesecima.
Za zaključnu ocjenu treba primijeniti kriterije:
   a) vrednovanja (učenikova sposobnost i složenost programa) i
   b) postignuća (usvojenost znanja, vještina i navika).
 

   

Marija Bašić, prof. mentor
Tehnička škola Zadar


© Copyright RivaOn 2008. Sva prava zadržana.